Inno­wa­cja przez prze­kra­cza­nie granic

Oddol­nie, spo­łecz­nie, kon­ty­nu­ujemy pol­ską tra­dy­cję upra­wia­nia nauki zmie­nia­ją­cej świat i pod­bi­ja­ją­cej rynki.
Jesteśmy pozarządową jednostką naukową prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe i prace rozwojowe.

W Pol­sce przed­wo­jen­nej, bada­nia naukowe były reali­zo­wane w oddol­nych struk­tu­rach, finan­so­wa­nych dzięki ofiar­no­ści dar­czyń­ców oraz hoj­no­ści filan­tro­pów i mecenasów.

Taka orga­ni­za­cja pozwa­lała na ode­rwa­nie się od ogra­ni­czeń dzie­dzi­no­wych w stronę sto­so­wal­nych wyni­ków. Efek­tem tej dzia­łal­no­ści było opra­co­wa­nie w Pol­sce takich tech­no­lo­gii jak har­mo­no­gram, kami­zelka kulo­od­porna czy wycieraczki. Po woj­nie ten spo­sób dzia­łal­no­ści, eli­mi­no­wany przez wła­dze komu­ni­styczne, na zacho­dzie był źró­dłem cią­głego roz­woju.

Ini­cja­tywą tego typu jest np. Uni­wer­sy­tet Stanforda. Ta ufun­do­wana przez rodzinę filan­tro­pów uczel­nia jest dziś, po ponad 100 latach ist­nie­nia, świa­to­wym lide­rem wśród insty­tu­cji naukowo-biznesowych.

Wielu Polaków spogląda dziś na zachód z zazdrością i pragnieniem importu tego sposobu funkcjonowania organizacji badawczych. My staramy się odtworzyć ten sposób mysle­nia, będacy fun­da­men­tem eks­plo­zji roz­woju II RP, we współczesnej Polsce .

Pra­gniemy stwo­rzyć prze­strzeń, kul­turę i śro­do­wi­sko pracy badaw­czej zorien­to­wa­nej na kon­kretne, sto­so­walne efekty.

Czym zajmujemy się na codzień?

Prowadzimy interdyscyplinarne badania, patrzymy z wielu punktów widzenia, tworzymy złożone rozwiązania.

Pogranicze analogowo-cyfrowe Pogranicze analogowo-cyfrowe

Badania pogranicza analogowo-cyfrowego

Jak internet, technologie i urządzenia wpływają na nasze zachowania?

Od dwóch dekad nowe technologie intensywnie kształtują nasze funkcjonowanie w świecie. Angażując nasze zmysły, zmieniając nasz tryb życia, wpływają na nasz sposób myślenia, postrzegania i komunikacji. Używając nowych technologii dokonywaliśmy (lub nie) ponownego wyobrażenia analogowego świata w licznych cyfrowych rzeczywistościach.

Niektórzy z nas nie zaczęli używać nowych technologii, inni traktują tak jak dawne media - prasę, telewizję czy telefon, wreszcie jeszcze inni zadomowili się w niej na stałe - dzieląc życie między rzeczywistość analogową a rzeczywistości cyfrowe, niektórzy nawet do rzeczywistości cyfrowej praktycznie wyemigrowali.

Badamy czym te grupy się różnią, jak pod wpływem internetu, gier komputerowych, społecznościowego multi-taskingu czy wszechdostępności urządzeń mobilnych zmieniło się funkcjonowanie ich umysłów.

Dowiedz się więcej

Pogranicze analogowo-cyfrowe Pogranicze analogowo-cyfrowe

Sieci społeczne elit II RP

Jednym z doświadczeń twórców projektu Network Sunrise, jest odkrycie wpływu niedostatku relacji między naukowcami a przedsiębiorcami na niską liczbę przypadków współpracy B+R w Polsce. Istotne jest zatem ustalenie, czy niedostatek relacji nauki z biznesem jest charakterystycznym elementem polskiej kultury, czy też jest artefaktem spowodowanym różnymi wydarzeniami w przeszłośc?

Dowiedz się więcej

Kto two­rzy tę uni­ka­tową, oddolną społeczność?

Mło­dzi naukowcy, przed­się­biorcy i spo­łecz­nicy zde­ter­mi­no­wani, by two­rzyć zmie­nia­jącą świat naukę i ska­lo­wać jej efekty na rynku.

Piotr Szymański - Prezes Fundacji illimites

Piotr Szy­mań­ski

Fun­da­tor, Prezes

Koń­czy dok­to­rat na Poli­tech­nice Wro­cław­skiej. Stu­dio­wał i odby­wał staże na Uni­wer­sy­te­cie Stan­forda i w pry­wat­nym Insty­tu­cie Hasso Plat­t­nera w Pocz­da­mie.Pro­wa­dzi nas w przy­szłość, pisze granty, orga­ni­zuje zespoły, zaraża pasją.

Ewa Zduńczyk - Wiceprezes Fundacji illimites

Ewa Zduń­czyk

Fun­da­torka, Wiceprezes

Absol­wentka bio­tech­no­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim. Pracowała w instytutach w Kopen­ha­dze i Paryżu. Obec­nie kie­row­nik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Woje­wódz­kim Szpi­talu Spe­cja­li­stycz­nym we Wro­cła­wiu. W fundacji ana­li­zuje pro­jekty, pil­nuje ter­mi­nów i spra­wia, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik.

Maciej Karczewski - Wiceprezes Fundacji illimites

Maciej Kar­czew­ski

Fun­da­tor, Wiceprezes

Absol­went bioma­te­ma­tyki na Uniwer­sy­te­cie Wrocław­skim. Specja­li­zuje się w zasto­so­wa­niach Stocha­styki i Staty­styki, głów­nie w naukach biolo­gicz­nych. Pra­cuje w inter­dy­scy­pli­nar­nym projek­cie Wro­Vasc, gdzie opraco­wuje dane staty­styczne na potrzeby leka­rzy.

Andrzej Chmiel

Psy­cho­log, Filozof

Dok­tor psy­cho­lo­gii, absol­went Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego, pra­cuje w Dol­no­ślą­skiej Szkole Wyż­szej. Pro­wa­dzi bada­nia, ani­muje, pasjo­nuje się psy­cho­lo­gią este­tyki i sztuki, w tym archi­tek­tury, a także psy­cho­so­cjo­lo­gią Internetu. W fundacji kieruje badaniami nad pograniczem analogowo-cyfrowym.

Renata Madziara

Histo­ryk

Dok­tor histo­rii, absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego. Pasjo­nuje się histo­rią tech­niki i lokal­nych spo­łecz­no­ści. Pro­wa­dzi wła­sne wydaw­nic­two Biblio­theca Sile­siana. Została wyróż­niona przez Ośro­dek Pamięć i Przy­szłość we Wro­cła­wiu – została lau­re­atką III edy­cji kon­kursu dla mło­dego naukowca. W fundacji zajmuje się badaniami nad sieciami społecznymi elit II RP

Maciej Kamiński - Przewodniczący Kapituły Fundacji illimites

Maciej Kamiń­ski

Fun­da­tor, Prze­wod­ni­czący Kapituły

Absol­went infor­ma­tyki Wydziału Pod­sta­wo­wych Pro­ble­mów Tech­niki Poli­tech­niki Wro­cław­skiej. Pra­cuje w Kate­drze Pla­no­wa­nia Prze­strzen­nego na Poli­tech­nice Wro­cław­skiej razem z prof. Tade­uszem Zip­se­rem.

Te osoby, to tylko kilku naszych fan­ta­stycz­nych ludzi, któ­rzy dzia­ła­jąc oddol­nie zmie­niają na trwałe obli­cze pol­skiej nauki!

Poznaj wszystkich!