Kto two­rzy tę uni­ka­tową, oddolną społeczność?

Mło­dzi naukowcy, przed­się­biorcy i spo­łecz­nicy zde­ter­mi­no­wani, by two­rzyć zmie­nia­jącą świat naukę i ska­lo­wać jej efekty na rynku.

Naukowcy zaangażowani w projekty

Andrzej Chmiel

Andrzej Chmiel

Psy­cho­log, Filozof

Dok­tor psy­cho­lo­gii, absol­went Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego, pra­cuje w Dol­no­ślą­skiej Szkole Wyż­szej. Pro­wa­dzi bada­nia, ani­muje, pasjo­nuje się psy­cho­lo­gią este­tyki i sztuki, w tym archi­tek­tury, a także psy­cho­so­cjo­lo­gią Internetu. W fundacji kieruje badaniami nad pograniczem analogowo-cyfrowym.

Damian Koniarek

Damian Koniarek

Histo­ryk

Absolwent kulturoznawstwa i histo­rii na Uni­wer­sy­tecie Wro­cław­skim. Ukończył tamże studia doktoranckie z historii. Pasjo­nuje się histo­rią ekonomii, ekonomistami II RP i mapami. Jest również przewodnikiem miejskim. Kieruje projektami w Instytucie Misesa. W fundacji zajmuje się badaniami nad sieciami społecznymi elit II RP

Maria Kuc

Architekt

Doktorantka architektury Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się architekturą i przestrzenią budynków szkolnych w Polsce w kontekście reformy systemu oświaty. Laureatka dolnośląskiego stypendium Grant Plus. W fundacji pracuje nad badaniami pogranicza analogowo-cyfrowego.

Wiktoria Lenart

Wiktoria Lenart

Projektantka

Renata Madziara

Renata Madziara

Histo­ryk

Dok­tor histo­rii, absol­wentka Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego. Pasjo­nuje się histo­rią tech­niki i lokal­nych spo­łecz­no­ści. Pro­wa­dzi wła­sne wydaw­nic­two Biblio­theca Sile­siana. Została wyróż­niona przez Ośro­dek Pamięć i Przy­szłość we Wro­cła­wiu – została lau­re­atką III edy­cji kon­kursu dla mło­dego naukowca. W fundacji zajmuje się badaniami nad sieciami społecznymi elit II RP

Zarząd

Piotr Szymański - Prezes Fundacji illimites

Piotr Szy­mań­ski

Fun­da­tor, Prezes

Koń­czy dok­to­rat na Poli­tech­nice Wro­cław­skiej. Stu­dio­wał i odby­wał staże na Uni­wer­sy­te­cie Stan­forda i w pry­wat­nym Insty­tu­cie Hasso Plat­t­nera w Pocz­da­mie.Pro­wa­dzi nas w przy­szłość, pisze granty, orga­ni­zuje zespoły, zaraża pasją.

Ewa Zduńczyk - Wiceprezes Fundacji illimites

Ewa Zduń­czyk

Fun­da­torka, Wiceprezes

Absol­wentka bio­tech­no­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim. Pracowała w instytutach w Kopen­ha­dze i Paryżu. Obec­nie kie­row­nik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Woje­wódz­kim Szpi­talu Spe­cja­li­stycz­nym we Wro­cła­wiu. W fundacji ana­li­zuje pro­jekty, pil­nuje ter­mi­nów i spra­wia, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik.

Maciej Karczewski - Wiceprezes Fundacji illimites

Maciej Kar­czew­ski

Fun­da­tor, Wiceprezes

Absol­went bioma­te­ma­tyki na Uniwer­sy­te­cie Wrocław­skim. Specja­li­zuje się w zasto­so­wa­niach Stocha­styki i Staty­styki, głów­nie w naukach biolo­gicz­nych. Pra­cuje w inter­dy­scy­pli­nar­nym projek­cie Wro­Vasc, gdzie opraco­wuje dane staty­styczne na potrzeby leka­rzy.

Kapituła (w skład Kapituły wchodzą również obecni członkowie Zarządu)

Maciej Kamiński - Przewodniczący Kapituły Fundacji illimites

Maciej Kamiń­ski

Fun­da­tor, Prze­wod­ni­czący Kapituły

Absol­went infor­ma­tyki Wydziału Pod­sta­wo­wych Pro­ble­mów Tech­niki Poli­tech­niki Wro­cław­skiej. Pra­cuje w Kate­drze Pla­no­wa­nia Prze­strzen­nego na Poli­tech­nice Wro­cław­skiej razem z prof. Tade­uszem Zip­se­rem.

Ewa Diakowska

Fun­da­torka

Karolina Kubas

Fun­da­torka

Paweł Gębuś

Fun­da­tor

Igor Kuropatwa

Fun­da­tor

Kamil Śliwak

Fun­da­tor

Adrian Zamorski

Fun­da­tor

Pozostali fundatorzy (których kadencja w Kapitule wygasła)

Elżbieta Grodzka

Fun­da­torka

Elżbieta Mrozek

Fun­da­torka

Wojciech Wodo

Fun­da­tor