Inno­wa­cja przez prze­kra­cza­nie granic

Oddol­nie, spo­łecz­nie, kon­ty­nu­ujemy pol­ską tra­dy­cję upra­wia­nia nauki zmie­nia­ją­cej świat i pod­bi­ja­ją­cej rynki.

Wartości

A. Zrozumienie generuje zysk

Fundacja działa w przekonaniu, że zrozumienie rzeczywistości generuje szeroko pojętą korzyść, w tym także zysk finansowy. Nauka i biznes są elementami jednego procesu, który obejmuje całość prac zaczynając od pomysłu, przez badania w różnych fazach projektu, stworzenie innowacyjnej technologii i prototypu, aż do wdrożenia produktu końcowego na rynku. W ten sposób zrozumienie przynosi zysk, dzięki wygenerowaniu metody oddziaływania na rzeczywistość. Każdy element tego procesu jest niezbędny. Fundacja pragnie w myśl tej wizji wspierać naukowców, innowatorów i przedsiębiorców na różnych etapach ich prac i rozwoju.

B. Bezgraniczność, interdyscyplinarność i różnorodność

W swoich działaniach Fundacja pragnie przekraczać granice i bariery rozwoju i współpracy ludzi w środowiskach w których pracuje; w szczególności zaś bariery dziedzin, schematów myślenia, instytucji czy pojęć, świadome i nieświadome, indywidualne i zbiorowe, uznając że rzeczywistość z natury w swojej różności pozbawiona jest jasno wydzielonych granic poznania i działania. Fundacja w swoich działaniach służy spotkaniu różnic – różnic zasadniczo komplementarnych wobec siebie i zyskujących wgląd dzięki swojej współobecności, przestrzeni ekspresji i konfrontacji jednostkowego i zbiorowego potencjału twórczego, przestrzeni interpretacji dzieła jako formy spotkania i konfrontacji: spostrzeżeń, myśli, przeżyć i intuicji.

C. Zrozumienie generuje zysk

Fundacja pragnie w swoich działaniach dawać świadectwo zaufania wobec zarówno swoich współpracowników, środowisk w których działa, jak i osób z zewnątrz jeżeli nie istnieją istotne przesłanki spowodowane uprzednim nadużyciem zaufania, złamania kodeksu etycznego lub prawa. Fundacja uznaje zaufanie za naturalne podłoże swoich działań i współpracy ze światem zewnętrznym.

D. Automotywacja zamiast wydzielania zadań

Fundacja jest przekonana o wewnętrznym źródle motywacji człowieka do wszelkich działań. Fundacja oczekuje od członków jej Organów, jej pracowników i wolontariuszy, wewnętrznej motywacji, kreatywności, pragnienia rozwiązywania problemów i realizacji postawionych celów. Fundacja zobowiązuje się tak organizować swoją działalność, by nie marnotrawić zapału i wewnętrznej motywacji członków jej Organów, jej pracowników i wolontariuszy. Fundacja nie uznaje braku zlecenia zadania za wystarczające usprawiedliwienie zaniedbań w działaniu członków jej Organów, jej pracowników i wolontariuszy.

E. Intencja nad biurokracją

Fundacja wyznaje, iż pragnie stosować i interpretować przepisy prawa, rozwiązania administracyjne oraz podejmować uchwały w sposób służebny wobec intencji i ducha realizowanych przedsięwzięć. W przypadku sporu między: rozwiązaniem realizującym ideę podjętego przez fundację przedsięwzięcia, ale trudniejszym w realizacji z punktu widzenia administracyjnego, księgowego, prawnego czy innego a rozwiązaniem będącym administracyjnie, księgowo, prawnie lub w inny sposób, niezwiązanym z ideą przedsięwzięcia, łatwiejszym do przeprowadzenia, ale jednocześnie naruszającym strukturę ideową i założenia przedsięwzięcia Organy, pracownicy i wolontariusze Fundacji zobowiązani są wybierać rozwiązanie trudniejsze w realizacji, ale bliższe idei i założeniom realizowanego przez Fundację przedsięwzięcia.

Dokumenty

Statut Fundacji

Statut Fundacji illimites uchwalony przez Kapitułę Fundacji uchwałą nr K/01/2013 o zmianie statutu Fundacji illimites. Statutowi nadano brzmienie jak w załączonym PDF-ie. Uchwała weszła w życie z dniem 01.02.2013.

Pobierz Statut

Rejestracja w OPI

Fundacja jest zarejestrowaną w Ośrodku Przetwarzania Informacji jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. e. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.). Fundacja jest organizacją badawczą zgodnie z definicją zawartą w art. 30 pkt 1 ogólnego Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 w sprawie wyłączeń blokowych.

Profil w OPI

Odpis z KRS

Dane dotyczące fundacji illimites zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Stan na 19.12.2014.

Pobierz odpis z KRS