Pogranicze analogowo-cyfrowe

Jak internet, gry, technologie i urządzenia wpływają na naszą percepcję, komunikację i zachowania?

Pogranicze analogowo-cyfrowe Pogranicze analogowo-cyfrowe

Wraz z pojawieniem się internetu, gier wideo, a potem również urządzeń moblinych - postępowało ponowne wyobrażanie (reimagination) rzeczywistości analogowej w rzeczywistości cyfrowe. Dodatkową zmienną okazał się fakt, iż użytkownicy doświadczali w różnym czasie różnych rzeczywistości cyfrowych - i tak inaczej wygladało doświadczenie pokolenia lat 90-tych używających IRC, tworzących strony na Geocities etc. od doświadczenia pokolenia lat 2000-nych, które dorastało w Web 2.0, zamiast strony na Geocities mieli profil w serwisie społecznościowym, a zamiast IRC używali Snapchata.

W tym kontekście zadajemy pytanie jak kształtował się podział jakościowy użytkowników internetu, a także jego nieużytkowników. Jak kolejne generacje technologii wpłynęły na kształtowanie się umysłów, kultury komunikacji, mechanizmów percepcji użytkowników i nieużytkowników tychże technologii?

Kto bada?

andrzej chmiel

Andrzej Chmiel

Duch, Psy­cho­log, Filozof

Dok­tor psy­cho­lo­gii, absol­went Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego, pra­cuje w Dol­no­ślą­skiej Szkole Wyż­szej. Pro­wa­dzi bada­nia, ani­muje, pasjo­nuje się psy­cho­lo­gią este­tyki i sztuki, w tym archi­tek­tury, a także psy­cho­so­cjo­lo­gią Internetu.

maciej karczewski

Maria Kuc

Architekt

Doktorantka architektury Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się architekturą i przestrzenią budynków szkolnych w Polsce w kontekście reformy systemu oświaty. Laureatka dolnośląskiego stypendium Grant Plus.

piotr szymański

Piotr Szy­mań­ski

Analityk danych, informatyk

Piotr jest naszym lide­rem i inspi­ra­to­rem. Koń­czy dok­to­rat na Poli­tech­nice Wro­cław­skiej. Stu­dio­wał i odby­wał staże na Uni­wer­sy­te­cie Stan­forda i w pry­wat­nym Insty­tu­cie Hasso Plat­t­nera w Pocz­da­mie.Pro­wa­dzi nas w przy­szłość, pisze granty, orga­ni­zuje zespoły, zaraża pasją.

piotr szymański

Wiktoria Lenart

Projektantka

Do czego doszliśmy?

Psychoneuroestetyka: nowa nauka - nowe media – nowe pokolenia?

Andrzej Chmiel

Proces zmian w obszarze nowych mediów, w obszarze komunikowania jest tak szybki, że nawet niezwykle mobilna struktura nie nadążyłaby z opisem i analizą tychże zmian, cóż zatem może zaproponować nauka z bezwładną strukturą, podzieloną na wąskozakresowe dyscypliny i przez to jeszcze wolniej przetwarzającą wszelkie nowości, które wymagają wypracowania trafnych i syntetycznych narzędzi pojęciowych.

Niniejszy tekst jest próbą odpowiedzi na to pytanie, traktuję go jako ważne programowe otwarcie horyzontu zupełnie nowej jakości poszukiwań naukowych – interdyscyplinarnych, pogłębionych badań i dociekań integrujących nauki humanistyczne, przyrodnicze i społeczne. Nauką tworzącą tę jakość jest postulowana przeze mnie psychoneuroestetyka - wymagająca kreatywnej współpracy specjalistów kilku lub nawet kilkunastu dziedzin.

Dane do cytowania:

A. Chmiel, Psychoneuroestetyka: nowa nauka - nowe media – nowe pokolenia?, preprint, Repozytorium Centrum Otwartej Nauki Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2013.

Pobierz PDF

Smutek pokolenia translatorów

Andrzej Chmiel, Piotr Szymański

Intencją tego tekstu jest próba pokazania jak radykalnie Internet, wymusza zmianę dyspozycji psychologicznych. Podstawową dyspozycją tego pokolenia było wypracowanie w sobie i reorganizacja kompetencji poznawczych dotyczących szczególnie procesu uwagi i poszerzeniu pola świadomości percepcyjnej. Przypomina to reorganizację podobną do zmian, jakie dokonują się w trakcie kierowania pojazdem. Mamy na myśli nie tylko techniczne umiejętności radzenia sobie z intensywnością odbioru bodźców, ale zdolność jednoczesnego łączenia orientacji i monitorowania rzeczywistości z podejmowaniem decyzji w nowych warunkach.

Prezentowany przegląd krytyczny danych i badań stanowi empiryczną podstawę ukazującą proces kształtowania się pokolenia translatorów oraz próbę przybliżenia jego specyfiki wyrażającej się w pełnieniu funkcji łączników między osobami niebędącymi użytkownikami Internetu a cyfrowym obiegiem informacji. Specyfika pokolenia translatorów wyraża się także w jednoczesnym wielowątkowym przetwarzaniu danych (w tym komunikacji z innymi użytkownikami) oraz w zaangażowaniu w cyfrową rozrywkę, która stała się mechanizmem zdobywania poczucia sprawczości, czyniąc zarazem Internet rzeczywistym miejscem doświadczania własnej podmiotowości.

Dane do cytowania:

A. Chmiel, P. Szymański, Smutek pokolenia translatorów, [w:] M. Wysocka-Pleczyk, K. Tucholska (red.), M. Pikor (red.), Człowiek zalogowany 2 : wirtualne społeczności. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2014, s. 77-92.

Pobierz PDF